Для чого створено «Асоціацію фермерів та приватних землевласників Сумщини»

Асоціації фермерів та приватних землевласників Сумщини

7 грудня 2022 року відбулися загальні збори фермерів Сумської області.

Участь у загальних зборах взяли представники 4 районів Сумської області: Сумського, Конотопського Роменського та Охтирського. Загальна кількість делегатів, які були обрані на районних конференціях – 27 чоловік.

За результатами проведеного засідання прийнято рішення обрати керівні органи: голову ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників Сумщини», заступників голови,  Раду асоціації, органи управління, ревізійну комісію, затвердити положення про ревізійну комісію та план подальшої діяльності організації.

В органах юстиції громадська організація зареєстрована 11.01.2023.

Відповідно до листа АФЗУ від 08.02.2023 № 24/1 – єдиним представником ГО АФЗУ в Сумській області є громадська організація «Асоціація фермерів та приватних землевласників Сумщини».

Головою обласної організації обрано Олега БОНДАРЕНКА.

Заступниками голови обрано: Олександра ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, Вячеслава РАЩУПКІНА, Андрія ГУСАКА.

Прийнято рішення розвивати місцеві осередки на базі територіальних громад Сумської області.

Протягом 2023 року проведені загальні збори та обрано голів місцевих осередків:

Сумський – Анатолій ШЕВЧЕНКО,

Недригайлівський – Олег ГАННЕНКО,

Липоводолинський – Вячеслав РАЩУПКІН,

Буринський – Андрій ГУСАК,

Тростянецький  – Сергій ФЕДОРКО.

Розроблена програма розвитку сімейних фермерських господарств на території Сумщини, і прийнято рішення звернутися до уряду України з внесеними пропозиціями та про співпрацю з міжнародними організаціями.

У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, профільними законами та Статутом.

Відповідно до статті 33  Закону України «Про фермерське господарство»   представницьким органом фермерських господарств України є Асоціація фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ).

АФЗУ представляє інтереси громадян, які ведуть фермерське господарство перед Президентом України, Верховною Радою України, центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями.

Зауважимо, що Громадська організація «Асоціація фермерів та приватних землевласників Сумщини»  є незалежною самоврядною місцевою громадською організацією.

Вона на добровільних засадах об’єднує власників фермерських і особистих селянських господарств, а також працівників приватних кооперативів, інших недержавних підприємств та організацій, які формують фермерську інфраструктуру і обслуговують фермерські господарства Сумщини.

Підкреслимо, що Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та  Статутом.

Правовою основою діяльності Асоціації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Асоціацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

До слова,  поки шо діяльність Асоціації поширюється на територію Сумської області.  Основою  є її місцеві осередки, які входять до її складу.

Асоціація може створювати нові відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами. Також може створювати інші громадські об’єднання, спілки, блоки, союзи програми яких не розходяться з програмою Асоціації.

У своїй діяльності АФЗС дотримується таких принципів:  законності та гласності, рівноправності всіх фіксованих членів, добровільного вступу та вільного виходу з неї,  виборності керівних органів і їх звітності перед фіксованими членами Асоціації.

ГО відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном самостійно і не відповідає по зобов’язаннях своїх фіксованих членів, як і її фіксовані члени не відповідають по зобов’язаннях Асоціації.

Асоціація нині регулярно пропагує свої ідеї та цілі через місцеві осередки в соцмережах, і розповсюджує інформацію через засоби масової інформації, зокрема, починає діяльність власний сайт https://afzs.sumy.ua/

Відзначимо, що АФЗС та її відокремлені підрозділи не беруть участь у політичних виборах будь-яких рівнів. Хоча фіксовані члени Асоціації самостійно визначають свій вибір на політичних виборах і беруть участь у виборчому процесі в індивідуальному порядку.

Асоціація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Діяльність Асоціації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

Асоціація має печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. З моменту державної реєстрації ГО має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань АФЗС у встановленому чинним законодавством порядку має право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування,  вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі) тощо. Більш детально про це можна ознайомитися в Статуті громадської організації на сайті https://afzs.sumy.ua/

Зауважимо, що членство в Асоціації є фіксованим, добровільним та індивідуальним. Щодо цього більш детальна інформація також є на нашому сайті https://afzs.sumy.ua/

Управління Асоціацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів організації.

Органами управління Асоціацією є: Загальні Збори (Конференція) фіксованих членів Асоціації (або делегатів від місцевих осередків) – вищий орган управління; Рада Асоціації – керівний орган управління; Голова Асоціації – вища посадова особа; Виконавча дирекція – виконавчий орган; Ревізійна комісія – контролюючий орган. Засідання керівних органів Асоціації (Загальних Зборів (Конференції), Ради Асоціації) можуть проводитись як за безпосередньої участі фіксованих членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Асоціації та повідомляє про прийняте рішення членів Асоціації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних Зборів (Конференції), Ради Асоціації).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Більш детальна інформація щодо управління організацією та діяльності Ревізійної комісії також подана на сайті https://afzs.sumy.ua/

Цікавий такий  нюанс у діяльності Асоціації. Вона  у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому Статутом і  чинним законодавством України.

Міжнародна діяльність здійснюється шляхом участі у міжнародних проєктах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, які не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

При здійсненні міжнародної діяльності організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.  Вона організовує обмін делегаціями, проводить за участю іноземних партнерів конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами держави.

А ще проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати, реалізовує інші спільні програми та проєкти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

Про відокремлені підрозділи Асоціації, які  не є юридичними особами та утворюються за рішенням Ради Асоціації, та про кошти й майно самої Асоціації  детально розповідається на нашому сайті https://afzs.sumy.ua/.

Про припинення діяльності Асоціації фермерів та землевласників Сумщини також можна прочитати на сайті.

Юридична адреса Асоціації: 42500 Україна, Сумська область, Роменський район смт. Липова Долина, вул. Роменська, 59.